Přeskočit na obsahPojištění storna účasti v závodě

NA CO SE POJIŠTĚNÍ VZTAHUJE?*

 • Pojištění se sjednává pro případ finanční ztráty v podobě propadnutí registračního poplatku uhrazeného pojištěným při jeho neúčasti na závodě pořádaném pojistníkem.
 • Pojištění se sjednává pro případ, kdy se pojištěný nemohl účastnit závodu z příčiny:
  • akutní onemocnění či úraz pojištěného,
  • hospitalizace člena rodiny nebo nezbytná péče pojištěného o nemocného či zraněného člena rodiny,
  • těhotenství pojištěného,
  • úmrtí pojištěného nebo člena rodiny,
  • rozvázání pracovního poměru,
  • dopravní nehoda týkající se pojištěného,
  • zpoždění dopravního prostředku (např.: letadlo, vlak, autobus),
  • rozsáhlé škody na majetku pojištěného nebo člena rodiny.
 • Z pojištění jsou však vždy vyloučené škody způsobené:
  • akutním onemocněním pojištěného, které existovalo již před vznikem pojištění,
  • úrazem pojištěného, ke kterému došlo již před vznikem pojištění,
  • změnou zdravotního stavu pojištěného, která nastala vlivem psychické poruchy nebo choroby,
  • v důsledku požití alkoholických či jiných omamných látek pojištěným,
  • rozvázáním pracovního poměru z důvodu závažného či hrubého porušení povinností vyplývajících z právních předpisů nebo při odsouzení za trestný čin.
  • Datum vzniku pojistné události je totožné s datem závodu.
  • Pojistné plnění je omezeno výší zaplaceného registračního poplatku resp. jeho poměrnou částí v případě týmových běhů a pojištěný se na plnění podílí spoluúčastí 10%. Šetření pojistitele nutné ke zjištění existence a rozsahu jeho povinnosti plnit může být skončeno nejdříve po konání závodu.

* jedná se o souhrn pojištění, prostudujte si prosím kompletní pojistné podmínky pro rok 2017
jedná se o souhrn pojištění, prostudujte si prosím kompletní pojistné podmínky pro rok 2018

JAK SJEDNAT POJIŠTĚNÍ A KDY VZNIKÁ?

 • Pojištění lze zvolit při registraci do závodu u pojistníka a návrh akceptovat úhradou předepsané částky.
 • Pojištění se pro každý závod kupuje jednotlivě.
 • Pojištění vzniká den po uhrazení částky za pojištění pojistníkovi a končí dnem zahájení závodu.

JAK OZNÁMIT ŠKODU POJIŠŤOVNĚ?

 • Nejlépe telefonicky na 800 100 777, 466 100 777 nebo on-line na
 • Při hlášení škody pojištěný uvede:
  • číslo pojistné smlouvy pro rok 2017: 8066338711,
  • číslo pojistné smlouvy pro rok 2018: 8068272210,
  • že se jedná o pojištění registračního poplatku pro případ neúčasti v závodě,
  • datum konání závodu, kterého se nemohl účastnit,
  • příčinu neúčasti na závodu.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POJIŠTĚNÉHO

 • oznámením škody dává pojištěný pojistiteli souhlas, aby jeho osobní údaje a rodné číslo dobrovolně uvedené při oznámení škody byly v souladu se zákonem pojistitelem zpracovány a uchovány za účelem šetření povinnosti plnit ze sjednaného pojištění.

Pojistné podmínky pro rok 2017

Pojistné podmínky pro rok 2018Rozšířené menu