Rozšířené menu


Závazná pravidla závodu

Obecné

 • Minimální věk pro jednotlivé soutěžní závody je stanoven takto:

 

Individuální
(+týmy)

2Run

Štafeta

Sportisimo 1/2Maraton Praha

18

-

-

Volkswagen Maraton Praha

18

18

-

Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary

18

15

15

Mattoni 1/2Maraton České Budějovice

18

15

15

Mattoni 1/2Maraton Olomouc

18

15

15

Birell Běh na 10 km

15

-

-

adidas Běh pro ženy 5 km

12

-

-

Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem

18

15

15

O2 Pražská štafeta

-

-

15

 • Rozhodující je věk běžce v den závodu
 • Rodinné běhy (nesoutěžní) jsou otevřeny všem běžcům. Běžci do 15 let se mohou účastnit pouze v doprovodu účastníka staršího 18 let. Pro účely těchto pravidel jsou rodinné běhy označovány také jako „závod“.
 • Účastníci ve věku do 18 let, kteří se mohou účastnit pouze vybraných závodů (viz výše), musí mít písemný souhlas svého zákonného zástupce s sebou při vyzvedávání startovního balíčku. Souhlas zákonného zástupce ke stažení.
 • Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.
 • Každý účastník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně.
 • Každý účastník se účastní závodu na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost.
 • Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu jakýkoliv údajů na webových stránkách flyingstone.info bez předchozího upozornění.
 • Závod adidas Běh pro ženy 5 km je určen pouze ženám.
 • Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci, účastníci.
 • Účastník musí mít po celou dobu viditelně připevněno startovní číslo předepsaným způsobem, tj. na hrudi a nepřehnuté. Jinak může být okamžitě vyloučen z účasti a diskvalifikován.
 • Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny Pořadatele.
 • Místní nařízení pro závody jsou převzaty z vyhlášek a nařízení Mezinárodní asociace atletických federací (IAAF), Mezinárodní asociace maratonů a silničních závodů (AIMS) a Českého atletického svazu (ČAS).
 • Na samotných účastnících leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost.
 • Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek (horko, zima, bouřky, apod.) je Pořadatel oprávněn odsunout start závodu nebo zrušit závod bez náhrady dle aktuální situace. Startovné se účastníkům v takovém případě nevrací.
 • Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 • Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.
 • Žádné z rozhodnutí Pořadatele nepodléhá soudnímu přezkumu.

Pořadatelé:

Pořadatelem Sportisimo 1/2Maratonu Praha, Pražské štafety, závodů Volkswagen Maratonského víkendu a Birell Grand Prix Praha je Prague International Marathon, spol. s.r.o., se sídlem Františka Křížka 11, Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 36777, IČ: 63673738, DIČ: CZ63673738.

Pořadatelem závodů v rámci Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary, Mattoni 1/2Maraton České Budějovice, Mattoni 1/2Maraton Olomouc a Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem je Tempo Team Prague s. r. o., se sídlem Františka Křížka 11, Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 50213, IČ: 25107615, DIČ: CZ25107615.

Registrace

 • Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího upozornění.
 • Registrace je možná pouze skrz on-line registrační formulář na internetových stránkách Pořadatele a/nebo místech určených Pořadatelem.
 • Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení, a to částkou platnou v den platby, která je v plné výši připsána na účet Pořadatele, zaplacena hotově nebo kartou.
 • Zaplacením se rozumí připsání celé částky na účet Pořadatele, potvrzení platby hotově nebo kartou.
 • Registrační poplatek potvrzený účastníkem v objednávce je konečný, nevratný ani ho nelze převést na jinou osobu a závod. Slevy nelze nárokovat zpětně po potvrzení objednávky účastníkem.
 • Veškeré doplňkové zboží a služby (pojištění, tričko, rytí na medaile, atd.) musí být součástí objednávky registrace na závod. Jejich zpětné dokoupení není možné.
 • Registrace k závodu (objednávka) nezaplacená do 10 kalendářních dnů od jejího vytvoření bude automaticky zrušena. Registrace k závodu vytvořené méně jak 12 dní před závodem musí být zaplaceny nejpozději 6 dní před závodem.
 • Registrační poplatek včetně uhrazených doplňkových položek je nevratný. Závodníci mohou využít pojištění storna účasti v závodě. Závodníci mohou využít přeregistrace na jiného závodníka.
 • Velikost objednaného trička nelze dodatečně změnit.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo omezit prodej doplňkového zboží a služeb (např. tričko, rytí na medaile, masáže v Expo, pasta party).

Závod a startovní balíček

 • Startovní balíček a předem zakoupené tričko je možné vyzvednout pouze v závodním expo na základě předložení svého dokladu s fotografií (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas nebo jiný doklad vydaný oficiální autoritou), kde jsou stejné údaje jako na přihlášce nebo pověřit jinou osobu úředně ověřenou plnou mocí k vyzvednutí startovního balíčku. V plné moci bude uveden zmocňující se svým startovním číslem a zmocněný, který se prokáže předložením svého dokladu s fotografií. Stejná pravidla platí i pro vyzvedávání startovních čísel týmových závodů, závodů kategorie 2Run a štafetových závodů. Startovní balíček rodinného běhu může vyzvednout sám účastník pro sebe nebo svou rodinu na základě vytištěné objednávky a předložení dokladu s fotografií. V případě závodu Pražská štafeta 4x5 může vyzvednout celou štafetu jeden člen týmu po předložení dokladu s fotografií a startovního čísla
 • Dřívější nebo pozdější zaslání poštou nebo jiné dodání startovního balíčku není možné. Nevyzvednuté balíčky v expo nelze později vyzvednout a nárokovat.
 • Každý účastník závodu se musí řídit pokyny organizátorů, dobrovolníků a rozhodčích a to i v případě jejich výzvy opustit trasu závodu a nepokračovat v něm.
 • Startovní čísla na dm rodinný běh a dm rodinný minimaraton nejsou zasílána elektronicky, ale jsou přiřazována a vydávána vždy před příslušným závodem v rámci expa.
 • Porušení jednoho nebo více z uvedených pravidel (zejména manipulace s číslem/čipem) nebo pravidel IAAF/ČAS může vést k diskvalifikaci ze závodu a vyškrtnutí z výsledkové listiny bez náhrady.
 • Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách
 • Přísně se zakazuje používat po celé délce tratě brusle, jízdní kola, jiné jízdní prostředky nebo trekkové hole a jakkoliv zkracovat závodní trať.
 • Běžci nesmí umožnit vstup na běžeckou trať svému doprovodu bez startovního čísla (tj. bez řádné registrace účastníka daného závodu) v celé délce trati včetně prostoru startu, cílové rovinky a cíle, jinak budou diskvalifikováni.
 • Každý účastník je povinen na zadní stranu startovního čísla napsat kontaktní údaje, užívané léky a případné alergie či jiné důležité zdravotní údaje pro případ ošetření.
 • Ceny pro vítěze jsou stanoveny pro každý závod zvlášť a případně zveřejněny na internetových stránkách pořadatele. Ceny pro vítěze jsou vypláceny po dokončení dopingových kontrol. Vítězové kategorií budou kontaktováni pořadatelem pomocí emailu. Ceny nejsou právně vymahatelné.

Pojištění

 • Pořadatel neposkytuje účastníkům pojištění (zdravotní, úrazové, odpovědnosti,apod). Pokud je potřeba pojištění nějakého druhu, je na účastníkovi si jej sjednat samostatně, zejména zdravotní pojištění pro případné ošetření / hospitalizaci. Případné náklady budou účtovány účastníkovi.
 • Pořadatel umožňuje za zvýhodněných podmínek ve spolupráci s ČSOB Pojišťovna sjednání následujících pojištění, a to současně s registrací na závod prostřednictvím elektronické přihlášky:

Časový limit závodu

 • Časový limit a tempo pro tento limit je dle délky jednotlivých závodů:
  • maraton (42,195 km): 7:00 hod, tempo 9:45 min / km
  • půlmaraton (21,0975 km): 3:00 hod, tempo 7:55 min / km
  • štafeta 4 x 5 km: 3 hod, tempo 9:00 min / km
  • 10 km: 1:30 hod, tempo 8:25 min / km
  • 5 km: 45 min, tempo 8:20 min / km
  • rodinný běh: 45min, tempo 11:00 min / km
 • Běžci s pomalejším tempem než je výše uvedené průměrné tempo závodu mohou být Pořadatelem nebo jím pověřenou osobou, vyloučeni ze závodu a po odevzdání startovního čísla mohou pokračovat pouze mimo trasu závodu v přidruženém prostoru komunikace (chodník, stezka pro chodce, apod.) a musí se pohybovat v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích.

Níže uvedená pravidla se nevztahují na účastníky rodinných běhů, kde není čas měřen časomírou a určováno oficiální pořadí běžců v cíli.

Časomíra a výsledky

 • Startovní číslo musí být viditelně umístěno na hrudi po celou dobu závodu. Je zakázáno jej jakkoliv přehýbat nebo překrývat. Během závodu je přísně zakázáno jakkoliv manipulovat se startovním číslem a/nebo čipem.
 • Na regulérnost závodu dohlížejí rozhodčí Českého atletického svazu.
 • Startovní číslo (a čip) je nepřenosné. Porušení vede k diskvalifikaci.
 • Závod jednotlivců běžících celou trať (včetně účastníků týmových závodů) - klasifikace probíhá zvlášť u mužů a zvlášť u žen, přičemž pro kategorie veteránů jsou věkové kategorie vyhlášeny v rámci bonusů pro každý závod zvlášť.
 • Odměny pro veterány mohou být vyhlášeny pro každý závod a závodníci z elitní startovní listiny na ně nemají nárok (nárok přechází na dalšího v pořadí). Odměny nejsou právně vymahatelné.
 • Oficiální čas je čas od výstřelu. Reálný čas je čas od průběhu startu do průběhu cílem.
 • Mezičasy a reálný čas jsou pouze informativní. Pořadí je určeno dle pořadí v cíli, t.j. dle oficiálního času.
 • Účastníci mají možnost reklamovat výsledek do 5 kalendářních dní od konání závodu na emailové adrese pořadatele [email protected] Po uplynutí této doby jsou vyhlášeny jako oficiální.
 • Čipy na individuální kategorie jsou jednorázové, závodníci si je mohou nechat.
 • Účastníci štafetových závodů jsou povinni vrátit čip. Čip lze vrátit v prostoru cíle, na předávkách, na adresu Pořadatele nebo poskytovateli časomíry a to v nejkratším možném termínu (do 10 dní po závodě), jinak je účastník odpovědný za vznik škody Pořadatele ve výši odpovídající hodnotě čipu a nákladů spojených s jejím vymáháním. Čip je majetkem společnosti zajištující časomíru a účastníkovi se pouze zapůjčuje, nevrácení čipu může vést k vymáhání částky ve výši pořizovací hodnoty čipu (500 Kč / 20 €) nebo na výzvu Pořadatele uhradit jeho cenu (500 Kč) převodem (na účet č. 2113224624/2700, s příslušným variabilním symbolem, který vám bude zaslán, a startovním číslem v poznámce) nebo hotově v kanceláři Pořadatele. Nevrácení čipu může vést k zablokování Runners ID a zveřejnění jména dlužníka.

Týmové závody (týmy a štafety)

 • Všichni účastníci týmového běhu běží celou trať.
 • Účastníci štafetových běhů běží příslušnou část vzdálenosti/závodu.
 • Pořadí členů štafety v registraci odpovídá pořadí na předávkách či úsecích v závodě.
 • Pořadí a členy štafet je možné měnit v registračním systému on-line, nejpozději do úterý před závodem. U závodu Pražská štafeta jsou změny možné až do dne závodu.
 • Členové štafety si nesmějí navzájem vyměnit startovní čísla.
 • Tak, jak jsou jména uvedena na přihlášce, takové musíte dodržet i pořadí jednotlivých předávek.
 • Porušení některého z výše uvedených pravidel povede k diskvalifikaci celé štafety!
 • Týmy - konečné pořadí týmů je určeno dle součtu dosažených oficiálních časů všech členů.
 • Týmového závodu se nemohou účastnit běžci, kteří jsou zařazeni na listinu elitních atletů a jiných speciálních kategorií (např. MČR).
 • Štafety - konečné pořadí štafet je dáno dle pořadí v cíli, tedy oficiálního času.

Speciální kategorie

 • Registrace do speciálních kategorií je pouze za splnění podmínek dané kategorie. V případě neoprávněné registrace bude tato registrace bez náhrady zrušena a případně dojde také k diskvalifikaci ze závodu. Zařazení do speciální kategorie je možné pouze při vytváření registrace na příslušný závod. Zpětné zařazení do kategorie není možné.

Kategorie záchranných a bezpečnostních složek

 • Běží se v rámci Sportisimo 1/2Maratonu Praha a Volkswagen Maratonu Praha v samostatné kategorii. Je možné se účastnit pouze jako jednotlivec.
 • Účastníky mohou být pouze zaměstnanci státních záchranných a bezpečnostních složek.

Zdravotnický běh

 • Běží se v rámci Sportisimo 1/2Maratonu Praha, Pražské štafety a Volkswagen Maratonu Praha v  samostatné kategorii. Je možné se účastnit jako jednotlivec nebo jako štafeta.
 • Běžci a členy týmu Zdravotnického běhu jsou pouze registrovaní pracovníci zdravotnických zařízení (lékaři, stomatologové, lékárníci - v komorách, sestry, laboranti, fyzioterapeuti a další kvalifikace v registru NCO NZO, medici, apod.)

Mistrovství České republiky v maratonu

 • podmínky účasti jsou uvedeny na speciální stránce k závodu Mistrovství ČR v maratonu - kvalifikační limity a postup přihlášení. - více zde.

Běh o pohár rektora

 • V rámci Mattoni 1/2Maratonů Karlovy Vary, České Budějovice, Olomouc a Ústí nad Labem se běží jako samostatná kategorie. Je možné se účastnit jako jednotlivec a účastníci jsou klasifikování rovněž v hlavním závodu.
 • Běžci jsou pouze studenti a zaměstnanci univerzity/vysoké školy daného města:
  • Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary – Vysoká škola finanční a správní, Karlovy Vary
  • Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice – Jihočeská univerzita, České Budějovice
  • Mattoni 1/2Maratonu Olomouc – Univerzita Palackého, Olomouc
  • Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem

Pražská štafeta - Firemní běh

 • Registrace je otevřena všem - pokud reprezentujete firmu, vyplňte i její jméno, pokud jste jen skupina bez firemní příslušnosti, do pole můžete zopakovat název týmu.

Pražská štafeta - Chambers Cup

 • Běží se v rámci Pražské štafety v  samostatné kategorii.
 • Závod je určen zaměstnancům a členům obchodních komor.

Pražská štafeta - Zdravotnický běh

 • Členové Zdravotnického běhu jsou pouze registrovaní pracovníci zdravotnických zařízení (lékaři, stomatologové, lékárníci - v komorách, sestry, laboranti, fyzioterapeuti a další kvalifikace v registru NCO NZO, medici, apod.)

Pražská štafeta - Diplomatic Cup

 • Běží se v rámci Pražské štafety v  samostatné kategorii.
 • Závod je určen zaměstnancům Ministerstva zahraničí ČR i všem zaměstnancům velvyslanectví a ambasád v ČR.Titulární partner

 • Volkswagen
 • Mattoni
 • adidas
 • Sportisimo
 • Birell
 • O2

Oficiální partneři

 • dm
 • Unicredit bank
 • Kaufland
 • Gatorade
 • Hilton Hotels in Prague
 • České Dráhy
 • Czech Airlines
 • Prague Airport
 • Hainan Airlines

Oficiální mediální partneři

 • Česká televize
 • Seznam.cz
 • Radiožurnál
 • Forbes
 • Hospodářské noviny
 • Reportér
 • Deník

Mediální partneři

 • Run magazine
 • Newton Media
 • Railreklam
 • GfK Czech
 • Praha TV
 • Český rozhlas Junior
 • Behej.com
 • BezvaBěh
 • svetbehu
 • Impact Digital Media

Partneři

 • Hansgrohe
 • Meggle
 • Johnson & Johnson
 • Pedigree
 • Lavazza
 • Messenger
 • Ajeto
 • Ichnusa Botega Bistro
 • Čedok
 • Johnny Servis
 • Eltodo
 • Emspoma
 • Komwag
 • FG Forrest
 • Čechymen
 • PRE
 • DPP
 • IDC-softwarehouse
 • YVENTECH
 • Palestra
 • Záchraná služba
 • Výstaviště Praha
 • Incheba
 • Olive4u
 • Fithero
 • Ski a Bike Centrum Radotín
 • Národní muzeum
 • Clever Monitor
 • Spolchemie
 • Active Times
 • BeBalanced
 • Camic

Patroni

 • Praha
 • CzechTourism
 • MSMT
 • ČAS
 • Český olympijský výbor
 • Evropská komise
 • AIMS

Instituční partneři

 • Praha 1
 • Praha 2
 • Praha 4
 • Praha 5
 • Praha 7
 • Praha 8
 • Pražské Jaro
 • Prague City Tourism
 • Karlova Univerzita
 • FTVS